O BCU

W ramach Krajowego Planu Odbudowy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ogłosiła konkurs skierowany do przedstawicieli 120 poszczególnych branż, w wyniku którego na terenie całego kraju powstają Branżowe Centra Umiejętności.

Czym jest tak naprawdę BCU? Branżowe Centrum Umiejętności to placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym, ukierunkowana branżowo w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Prawa oświatowego. Jest to nowość w systemie oświaty, wykraczająca poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego.


W Branżowym Centrum Umiejętności będą prowadzone następujące:
 

1.Działalność edukacyjno – szkoleniowa polegająca na:
 
 • organizacji i powadzeniu szkoleń zawodowych,
 • organizacji i prowadzeniu szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • organizacji i prowadzeniu kursów edukacji pozaformalnej,
 • certyfikacji kwalifikacji,
 • organizacji i prowadzeniu zajęć z kształcenia zawodowego w zakresie zajęć praktycznych,
 • organizacji i prowadzeniu turnusów dokształcania teoretycznego,
 • prowadzeniu ośrodka egzaminacyjnego w zakresie egzaminów zawodowych,
 • prowadzeniu platformy zdalnego uczenia się w danej dziedzinie typu LMS/LCS/LCMS.
2. Działalność integrująco – wspierająca polegająca na:
 
 • wspieraniu szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami,
 • wzmacnianiu współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy,
 • corocznym pozyskiwaniu informacji od pracodawców dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na umiejętności, kwalifikacje i zawody,
 • współpracy ze szkołami, CKZ i uczelniami oraz pracodawcami w zakresie udostępniania infrastruktury dydaktyczno-lokalowej na cele edukacyjno-szkoleniowe,
3. Działalność innowacyjno-rozwojowa polegającą na:
 
 • zwiększaniu transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, w tym upowszechnianie innowacji w danej dziedzinie oraz wyników badań i analiz dotyczących danej dziedziny,
 • upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej w danej dziedzinie,
 • upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym związanych z daną dziedziną.
4. Działalność doradczo-promocyjną polegającą na:
 
 • korzystaniu z platformy INFOZAWODOWE (infozawodowe.mein.gov.pl) przy realizacji zadań poprzez m.in. zamieszczanie materiałów dotyczących danej dziedziny,
 • wsparcie szkół i placówek systemu oświaty oraz uczelni w realizacji doradztwa zawodowego,
 • promocja zawodów i kształcenia w danej dziedzinie,
 • upowszechnianie zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 2019 r.,
 • wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy w danej dziedzinie.